Vi verkar för
Matfiskodlarna i Sverige

 

______________________________________________

Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion

Vattenbruk Sverige

Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat. Sverige har mycket goda förutsättningar för ett hållbart
vattenbruk och produktionen av matfisk fortsätter att öka.


Statistik från SCB visar att mellan 2007 och 2012 steg produktionen av röding och regnbåge från ca 5000 ton till ca 12500 ton.  Produktionsökningen sker nästan uteslutande i odlingar i öppna kassar i näringsfattiga reglerings-magasin. De flesta etableringarna finns i norra Sverige och skapar livskraftiga företag som ger varaktiga arbetstillfällen på landsbygden.

Stöd och regelverk

I media och det nya stödprogrammet talas det mycket om det diversifierade och småskaliga vattenbruket, det till trots att ingen volymtillväxt sker där. Småskalig produktion i öppna kassar ökar inte nämnvärt sin produktion men kan genom vidareförädling i den egna anläggningen ändå påvisa god ekonomi.
 

Livmedelsstrategi Sverige

Nedan ett utdrag ur den Socialdemokratiska livsmedelsstrategin som tydligt belyser potentialen med svensk matfiskproduktion. 

När resurserna av vildfångad fisk hotas bör vi satsa mer på odling av fisk. I Sverige har den näringen inte tagit fart på samma sätt som i andra länder. Det är tråkigt speciellt med tanke på att vi behöver arbetstillfällen i de glesbygdsområden där det finns förutsättningar för sådant företagande. Det är också märkligt med tanke på de stora resurser för fiskodling som finns i de svenska vattenmagasinen. Vattenmagasinen har uppstått när sjöar och älvar reglerats för att möjliggöra vattenkraftverk. Dessa stora sjöar är näringsfattiga eftersom de inte haft några naturliga ekosystem. Regeringens utredning om vattenbruk20 visar att fiskodlingar i dessa vatten kan vara ett sätt att skapa ekosystem eftersom fiskodlingarna tillför näring. När fiskodlingar har etablerats i sådana magasin så gynnas övriga fisk, djuroch växtarter.

Vi tror att det finns stora möjligheter att få fart på odling av regnbåge och röding i Sverige. Under lång tid har regeringen i tal och utspel talat om vattenbrukets möjligheter men en enhetlig nationell strategi saknas. En sådan föreslogs av utredaren 2009 som också menade att en satsning på vattenbruk kan ge 1100 årsarbeten på landsbygden. Vi tror att en nationell handlingsplan måste innefatta väsentliga regelförenklingar, samordning av frågorna som idag finns både på Havsmyndigheten och Jordbruksverket, stöd och hjälp för marknadsförning både internationellt och nationellt, stöd och hjälp för en certifiering av fiskodlingens miljö och klimatpåverkan och en satsning på utbildning.
Den miljökonsekvens av fiskodling som ofta påtalas är odlingarnas bidrag till övergödning. Detta problem finns inte i näringsfattiga sjöar, som t.ex. vattenmagasinen.

Verksamhetsåret 2013.

Sammanfattning av statistiska centralbyråns (SCB)publikation 2014 avseende verksamhetsåret 2013.

Statistiken finns en osäkerhetsfaktor eftersom underlaget sammanställts utifrån de uppgifter som vattenbruksföretagen ger till SCB. Det finns en del som tyder på att produktionen är större än det som framkommer av SCBs statistik.                       

År 2013 producerades inom svenskt vattenbruk 9 888 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 11663 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 6% lägre än 2012 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 84% av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 808 ton röding och 1 702 ton musslor.
I Sverige finns totalt 70 st. matfiskodlare. Antalet odlare av regnbåge har de senaste tio åren minskat medan antalet odlare av röding varit tämligen konstant.
Produktionen av regnbåge har de senaste fem åren ökat med över 40% och motsvarande tid för röding med 60%.
Antalet odlingskassar har under de senaste fem åren varit ganska konstant.(det tyder på att biomassan i respektive kasse ökat och att storleken på kassarna blivit betydligt större)   
Under samma tid har antalet RAS-odlingar (landbaserade recirkulerande anläggningar) minskat med 97%. (mest troligt beror det på att landbaserade odlingar inte har ekonomisk bärkraft).

Den nationella strategin

Utdrag från den nationella strategin
Vattenbruk är en framtidsnäring under förutsättning att företagen är lönsamma och konkurrenskraftiga

Det konstateras att berörda myndigheter ansvarar för att stödja och främja branschen för att underlätta nyetablering och expansion. (Utifrån bl.a. de orimligt långa handläggningstider som råder för nya- och utökade tillstånd anser vi att berörda myndigheter brister i sitt främjandeansvar. Detsamma gäller för de ibland godtyckliga tillsynsavgifterna)  

Produktionen inom det svenska vattenbruket är förhållandevis låg. Eftersom Sverige har en lång kust och en mängd sjöar och vattendrag finns emellertid en stor tillväxtpotential. Särskilt stora är möjligheterna att odla fisk i de reglerade vattnen i norra Sveriges inland och odla skaldjur på västkusten.

Vattenbruk är en drivkraft i regional utveckling.