Vi verkar för
Matfiskodlarna i Sverige

 

______________________________________________

Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion

Förutsättningar för vattenbruk – Matfiskodlarna

För att ha ett uthålligt vattenbruk måste varje enskilt bolag vara lönsamt över tid. Matfiskodlarnas medlemmar är livskraftiga företag och står för tillväxten inom svensk matfiskproduktion. Men näringen måste få verka på en konkurrensneutral marknad och ska inte behöva konkurrera med stödberoende och stödfinansierad verksamhet.   

Stöd och lönsamhet

Under den senaste stödperioden erhöll MFOs medlemmar cirka 30 % av de utbetalade stöden och under samma tid stod de för all volymtillväxt i Sverige. Resterande 70 % av de utbetalade medlen gick till företag som inte haft positiv Flera av dem är försatta i konkurs. Det förekommer även bolag som har fått mer medel utbetalt än dess omsättning under programperioden.

De kommande årens stöd missgynnar än mer det vattenbruk som är livskraftigt. Av alla de förslag som beskrivs som stödåtgärder kan endast ett fåtal och i värsta fall endast ett förslag vara möjligt att söka för medlemmarna i Matfiskodlarna. Tidigare fanns tydliga stöd för produktionsförbättrande åtgärder, dessa är långt ifrån lika tydliga idag. Konsekvensen är att tidigare stödstrukturer som gav ingen eller ringa tillväxt i andra verksamheter än Matfiskodlarnas medlemmar driver, förfördelas ytterligare. Vi har svårt att se att det ligger i linje med den nationella strategin om ett växande vattenbruk. Svensk matfiskproduktion är idag odling i öppna kassar. Så kommer det att vara under ett antal år framöver. Det är en utopisk tanke att tro att vi ska kunna producera större mängder med matfisk i landbaserade anläggningar. Inte minst antalet nedlagda anläggningar påvisar att det inte finns ekonomiska förutsättningar för landbaserade matfiskodlingar. Detta trots de stöd som utbetalats under föregående programperiod.

En näring måste, för att vara livskraftig, kunna överleva och utvecklas utan att vara stödberoende.

Tillstånd

Flera av medlemsföretagen har väntat flera år på besked från miljöprövnings-delegationen (MPD). Det är en orimlig situation för de företag som står i begrepp att utveckla sin verksamhet. Eftersom befintliga tillstånd kan vara tidsbegränsade får en fördröjning av handläggningstiden till följd att bolagen driver sin verksamhet utifrån osäkra förutsättningar. De orimligt långa handläggningstiderna försvårar betydligt förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt för medlemmarna i MFO.